Manglende universell utforming i skoler begrenser læring for elever med nedsatt funksjonsevne

Elsa Kristensen, Illustrasjon.

Forfatter: Elsa Kristensen

Ekspert på universell utforming av ikt og UX-designer

Lesetid 4 minutter

Artikkel

I dag er det omtrent 600 000 elever i grunnskolen. Mange av disse elevene møter betydelige utfordringer når det gjelder å få tilgang til en tilfredsstillende utdanning. Det er derfor oppsiktsvekkende å oppdage at mange av grunnskolene våre ikke er tilstrekkelig tilgjengelige for disse elevene, noe som har alvorlige konsekvenser for deres utvikling og fremtidige muligheter.

I 2022 gjorde Useit og Oslo Economics en analyse av status og relevante tiltak for universell utforming av digitale læremidler, hvor de blant annet kom fram til at leverandører og skoler/kommuner opplever det kan være vanskelig å tolke lovverket knyttet til universell utforming og økt bruk av digitale læremidler oppleves som problematisk for mange, gitt manglende universell utforming.

Barn med nedsatt funksjonsevne deltar også mindre i ordinær undervisning og skoleaktiviteter enn andre barn. Ifølge statistikken fra Bufdir, viser den at 22 % av unge med nedsatt bevegelsesevne har grunnskole som høyeste utdanning. Tall fra Norges Handikapforbund viser også at personer nedsatt funksjonsevne har 4,5 ganger høyere sjanse for å være i arbeid dersom de har tatt høyere utdanning.

Barrierer på skolen

En nedsatt funksjonsevne må aldri være en hindring for å motta god utdanning. Dessverre opplever mange elever at skolene ikke er tilrettelagt for deres spesifikke behov. Fra fysiske barrierer som manglede ramper eller heiser for rullestolbrukere, til utilstrekkelig tilgang til assistanse og tilpassende undervisningsmetoder, blir disse elevene stående på sidelinjen uten den nødvendige tilretteleggingen som er avgjørende for deres læring og deltakelse.

I den digitale tidsalderen har digitale læremidler vist seg å være en potensiell løsning for å sikre inkluderende utdanning. Med tilgang til passende teknologi og tilpassede digitale ressurser kan elever med nedsatt funksjonsevne overvinne mange av de tradisjonelle barrierene de møter i det fysiske skolemiljøet. Dessverre er det mange digitale læremidler som mangler tilstrekkelig tilpasning for elever med ulike nedsatt funksjonsevner.

Digitale læremidler + UU = sant

Noen digitale læremidler har verktøy med begrensede alternativer for universell utforming, for eksempel manglende støtte for skjermlesere eller utilstrekkelig tilpasning for elever med motoriske utfordringer. Dette begrenser elevene med å delta fullt ut på skolen.

Det er derfor avgjørende at utviklere og produsenter av digitale læremidler prioriterer universell utforming. Dette innebærer å sørge for at verktøyene er tilpasset ulike nedsatte funksjonsevner, har innebygde tilgjengelighetsfunksjoner og gir mulighet for tilpasning etter individuelle behov.

Samtidig er det viktig å sikre tilstrekkelig opplæring og støtte til lærere og skolepersonell. De trenger veiledning og opplæring i å identifisere og velge egnede digitale læremidler, samt i å tilpasse og bruke dem på en måte som maksimerer inkluderingen og læringen for elever med nedsatt funksjonsevne.

Samarbeid er nøkkelen til inkluderende skolegang

Digitale læremidler har potensial til å revolusjonere utdanningen for mange elever med nedsatt funksjonsevne, men det krever et samarbeid mellom utdanningssektoren, teknologiutviklere og tilsynet for å sikre at disse verktøyene er tilgjengelige, effektive og inkluderende for alle elever. Ved å legge vekt på universell utforming og å utvikle digitale læremidler som tar hensyn til ulike behov, kan vi skape en utdannings-arena der hver enkelt elev har like muligheter til å lære og utvikle seg.

En avgjørende faktor i denne sammenhengen er muligheten for individuell tilrettelegging. Hver enkelt elev har unike evner, læringsstiler og behov. Derfor er det essensielt å tilby fleksibilitet i undervisningen, slik at elevene kan tilegne seg kunnskap og ferdigheter på en måte som passer dem best. Digitale læremidler åpner opp for muligheten til å tilpasse undervisningen etter individuelle evner, slik at hver elev kan utvikle egne teknikker for å maksimere sitt læringspotensial.

Useits nyhetsbrev

Flere artikler

Kontakt

Er du interessert i våre tjenester eller har du spørsmål? Ta kontakt med Daniel så forteller han deg mer!

Postkasse som mottar hvite flygende brev i torrent.