Norsk e-handel står overfor krevende endringer

Daniel Sørensen, Illustrasjon.

Forfatter: Daniel Sørensen

Daglig leder Useit Norge

daniel@useit.no

+47 977 42 133

Lesetid 5 minutter

Artikkel

I juni 2025 må norsk e-handel imøtekomme omfattende krav til universell utforming for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Useit Consulting gjennomførte nylig uu-analyser av 20 av Norges største e-handelsnettsider, og resultatene tyder på at bransjen virker generelt uforberedt på det som kommer. Dette kan på sikt risikere til betydelige dagbøter for norske netthandelsbedrifter på grunn av manglende etterlevelse av kravene til universell utforming.

I Norge har det vært lovkrav om universell utforming siden 2014 for alle private virksomheter. Dette peker på en standard kalt WCAG 2.0. Nå blir det imidlertid strengere lovkrav for flere bransjer innen de neste to årene.

På europeisk nivå har EU jobbet målrettet gjennom flere tiår for å skjerpe krav til universell utforming. I 2021 ble det innlemmet et nytt lovverk med innstrammende krav for offentlig sektor. Fremover rettes også søkelyset mer mot privat sektor med utvidede krav for enkelte produkter og tjenester, inkludert e-bøker, banker for privatpersoner, og e-handel.

For samfunnet er det store gevinster å hente når innbyggerne kan delta fullt ut i det digitale samfunnet. Arbeidsplasser, skatteinntekter, bedre mental helse og lavere sosiale kostnader ved ekskludering er noen av fordelene et tilgjengelig samfunn gir.

Hvor universelt utformet er norsk e-handel i 2023?

I en nylig undersøkelse har Useit utforsket tilstanden innen norsk e-handel. Denne analysen, gjennomført kort tid før det nye lovverket trer i kraft, involverte ekspertanalyser av 20 av de største e-handelsnettsidene i Norge.

Undersøkelsen består av 12 tester utført på hver nettside, basert på standardene (WCAG 2.1), som skal brukes for å måle samsvar med lovverket. Testene er valgt for å måle ting som påvirker mange ulike brukergrupper samtidig som de tester design, teknologi og innhold. Målet har vært å oppnå et rettferdig resultat som også gjenspeiler den opplevde tilgjengeligheten. Å gjennomføre en fullstendig uu-analyse av et grensesnitt er en omfattende jobb og kan ta flere uker. De 12 testene utgjør kun en brøkdel av alt som må på plass for å oppfylle lovkravene.

Resultatet av undersøkelsen er bemerkelsesverdig. Ingen av de undersøkte nettsidene består halvparten av testene, og dette antyder at samtlige ekskluderer betydelige brukergrupper.

Selv om enkelte e-handelsnettsider yter noe bedre enn andre, er det en gjennomgående mangel som gjelder for alle. Dette understreker klart og tydelig at hensynet til universell utforming ikke var sentralt under utviklingen av dagens løsninger.

Hva betyr dette for kundene?

For brukere som har problemer med å benytte mus eller berøringsskjerm, utgjør nettsidene ofte betydelige hindringer. Imidlertid er den mest sårbare gruppen sterkt svaksynte brukere, som kan oppleve situasjoner der det ikke engang er praktisk mulig å gjennomføre et kjøp.

I overkant av 20 % av befolkningen som er 16 år eller eldre oppgir at de har en eller annen form for nedsatt funksjonsevne (kilde: Folkehelsetilsynet). Det er altså 1 av 5 av de potensielle kundene som blir prioritert bort. Dette tallet representerer imidlertid bare en brøkdel av de faktiske berørte. Det som er nødvendig for noen, viser seg ofte til å være stor nytte for alle.

Norges Handikapforbund uttrykker dette ved å si:

"Stadig større del av hverdagen vår digitaliseres. Mulighetene til å delta er en grunnleggende forutsetning for velfungerende samfunn og sterke demokratier.

Universell utforming er derfor en grunnleggende forutsetning for å kunne bygge samfunn hvor mennesker likestilles.

Universell utforming er ikke en tilleggsfunksjon som man bygger på i etterkant av produkt og tjenesteutvikling, det er formålet fra start at utviklingen sikrer likeverdig tilgang for alle.

Vi forventer at kartlegginger som viser manglende universell utforming av dagens løsninger sikrer at det gjøres tiltak for å rette opp i dagens systemer, men ikke minst at det sikrer at universell utforming er en betingelse når man starter utvikling av nye løsninger."

Tove Linnea Brandvik

Forbundsleder i Norges Handikapforbund

Hva betyr den nye loven for deg som e-forhandler?

Når den nye loven innføres i 2025, vil en rekke tilsynsmyndigheter ha ansvar for å overvåke etterlevelsen av lovverket. Manglende overholdelse av lovkravene kan da føre til dagbøter på inntil hundretusenvis av kroner per nettside.

Å rette opp eksisterende nettsider kan være svært kostbart, mens å inkludere universell utforming i prosessen ved utvikling av en ny nettside ikke nødvendigvis medfører betydelige ekstrakostnader. Ettersom universell utforming kommer inn i alle deler av en løsning, fra design til utvikling og innhold, kan det være en lang og kompleks prosess å rette opp eksisterende mangler. Noen ganger er det til og med umulig, avhengig av det underliggende systemet og kodebiblioteket. Vår vurdering er at det er lite sannsynlig at mange av de største e-forhandlerne vil være i stand til å møte kravene til universell utforming allerede i 2025, spesielt med tanke på den betydelige tiden det tar å bygge opp den nødvendige kompetansen og kvalitetsnivået. Når det er sagt, er det aldri for sent å begynne.

Flere artikler

Kontakt

Er du interessert i våre tjenester eller har du spørsmål? Ta kontakt med Daniel så forteller han deg mer!

Postkasse som mottar hvite flygende brev i torrent.